Om Funktionsmedicin

VAD ÄR FUNKTIONSMEDICIN?


Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling.

Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Gener bestämmer känsligheten för hur lätt varje enskild individ drabbas av ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut. Livsstilens fyra grundpelare är:

  1. Kost och näring
  2. Träning och rörelse
  3. Sömn och avslappning
  4. Stress och motståndskraft
  5. Relationer och nätverk

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens fyra grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom.

Funktionsmedicin är "The Medicine of Why"

Inom funktionsmedicinen söker man efter grundorsaken till sjukdom och symtom. I ljuset av den målsättningen inses att läkemedelsbehandling många gånger endast är symtomdämpande. Läkemedel är däremot nödvändigt i många fall, framför allt i akutskedet av ett insjuknande, men inom funktionsmedicinen finns ständigt målsättningen att söka efter de verkliga orsakerna till sjukdomen och behandla dessa. De verkliga orsakerna är inte sällan näringsbrister, fysisk inaktivitet, störda sömnvanor, kronisk stress och exponering för patogena mikroorganismer, toxiner och tungmetaller.

Funktionsmedicinens betoning på de verkliga orsakerna kan jämföras med en situation från vardagen: När en varningslampa lyser i din bil, och visar att något behöver kontrolleras, nöjer du dig knappast med att mekanikern som åtgärd drar ut sladden till lampan som lyser. Du vill naturligtvis veta vad som är fel på bilen så den kan lagas. Konstigt nog tänker vi många gånger inte likadant när det kommer till vårt eget välmående. När varningslampor i din kropp börjar lysa – genom exempelvis trötthet, hudutslag, magbesvär eller migrän – kommer läkemedel endast att vara symtomdämpande. Det kommer att hjälpa dig kortsiktigt, men den långsiktiga behandlingen för att komma till de verkliga orsakerna till dina symtom kommer alltid att inkludera livsstilens fyra grundpelare.Funktionsmedicin är "The personalized medicine"

Inom funktionsmedicinen söker man efter behandlingsupplägg som skräddarsys för varje enskild individ. Biokemiska processer hos individer är högst unika och inom funktionsmedicinen använder man sig därför av modern teknik för att mäta och utvärdera dessa processer. Det kan handla om tester för att kartlägga genetik, blodprofiler, tarmflora, signalsubstanser, hormoner, näringsstatus och livsstilsvanor. Tillsammans med anamnes och status utgör resultaten från dessa tester grunden i det skräddarsydda behandlingsupplägget. I takt med att tekniken för att mäta olika biokemiska processer i kroppen ökar liksom kunskapen om vad testresultaten betyder för vår hälsa kan funktionsmedicinska behandlingsupplägg förfinas och effektiviseras.


Funktionsmedicin är "The future of medicine"

Många menar att vi snart når fram till en brytpunkt där sjukvården i större utsträckning behöver fokusera mindre på läkemedel och mer på livsstil. Vården av livsstilsrelaterade sjukdomar kostar samhället stora belopp och de drabbade individerna stort lidande. Det finns ett stort behov av att börja behandla de verkliga orsakerna till sjukdomar och symtom och att varje enskild individ blir uppmärksammad, lyssnad på och erbjuden ett skräddarsytt och effektivt behandlingsupplägg. Med ett funktionsmedicinskt arbetssätt ägnas varje enskild individ mer tid för att kartlägga bakgrund, sjukdomshistoria, genetik, livsstilsvanor, toxinexponering, miljö- och beteendefaktorer, testresultat och undersökningar. Ett sådant arbetssätt ställer stora krav på yrkesutövaren, men också stora krav på samhället för hur vården ska struktureras och prioriteras. Se exempel här på hur ett funktionsmedicinskt behandlingsupplägg kan se ut.

Det finns också ett stort behov av att förebygga sjukdomar och förhindra att de överhuvudtaget bryter ut. För att effektivt förebygga ohälsa behöver man uppmärksamma symtom och avvikelser tidigt, använda tillgängliga moderna mätmetoder och labbutvärderingar och överlag ha ett proaktivt förhållningssätt som yrkesutövare gentemot den enskilde individen. Yrkesutövaren behöver också arbeta tillsammans med den enskilda individen i en allians för att förebygga och behandla.

Till sist finns det ett stort behov av att föra ut ett större helhetstänk till den konventionella skolmedicinen tillsammans med ett ökat fokus på de verkliga orsakerna bakom sjukdom, men också att föra ut den vetenskapliga modellen till stora delar av alternativmedicinen.

Funktionsmedicinen möter samtliga dessa behov!